URZĄD GMINY STRZYŻEWICE
Duży kontrast
Znak dokumentu: IX/2007

Protokół 9/2007 z IX sesji Rady Gminy Strzyżewice odbytej w dniu 30 maja 2007 roku w Strzyżewicach

Data utworzenia: 30-05-2007

Protokół 9/2007
z IX sesji Rady Gminy Strzyżewice odbytej
w dniu 30 maja 2007 roku w Strzyżewicach.

Pan Eugeniusz Markiewicz otworzył obrady o godzinie 9ºº wypowiadając słowa „Otwieram IX sesję Rady Gminy Strzyżewice ”.

Stwierdził, że według listy obecności podpisy złożyło 15 radnych na 15 wybranych w skład rady gminy, co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodniczący powitał wszystkich Radnych oraz gości Pana Wójta Gminy, Panią Z-ce Wójta, Panią Sekretarz Gminy, Panią Skarbnik, Sołtysów oraz wszystkich zebranych na sali.

Ad.2 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wraz z zaproszeniami Państwo radni otrzymali proponowany porządek obrad sesji.

Pan Eugeniusz Markiewicz zapytał, czy ktoś z zebranych chce zgłosić propozycje lub uwagi do proponowanego porządku obrad IX sesji Rady Gminy.
    W związku z brakiem zgłoszeń do porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przegłosowanie proponowanego porządku obrad.

Radni 15 głosami za (jednogłośnie) przyjęli następujący porządek obrad:

1.   Otwarcie sesji.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.   Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
4.   Informacja o działalności Wójta Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje oraz oświadczenia radnych.
7. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a. zmian w budżecie gminy na 2007 rok;
b. zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę z ujęcia w Prawiednikach i na zbiorowe odprowadzenie ścieków z kanalizacji w Żabiej Woli;
c. ustalenia wysokości diet dla radnych;
d. ustalenia wysokości diet dla sołtysów;
e. ustalenia wysokości miesięcznej diety ryczałtowej dla Przewodniczącego Rady Gminy Strzyżewice;
f. przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych;
g. przyjęcia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzina na lata 2007 – 2013 roku;
h. wartości jednego punktu w złotych, oraz ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników Ośrodka Pomocy  Społecznej w Strzyżewicach;
i. wartości jednego punktu w złotych, oraz ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Strzyżewicach;
j. wartości jednego punktu w złotych, oraz ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników administracji i obsługi szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzyżewice;
k. zmiany uchwały Rady Gminy Strzyżewice Nr III/16/06 z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie wykazu wydatków niewygasajacych z upływem roku budżetowego.
8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
9. Zamknięcie obrad.


Ad.3 Pan Eugeniusz Markiewicz zapytał o uwagi do treści protokołu z poprzedniej sesji. Uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym wypowiedział się za przyjęciem protokołu w przedstawionej wersji bez odczytywania, gdyż odzwierciedla on przebieg obrad VIII sesji Rady Gminy Strzyżewice.

Pan Eugeniusz Markiewicz poddał pod głosowanie protokół z VIII sesji stwierdził, że w wyniku głosowania protokół został przyjęty bez odczytywania przy 15 głosach za.
Pan Wójt Gminy i Pan Przewodniczący Rady Gminy uhonorowali uczennice z terenu naszej gminy przyznając stypendium Wójta Gminy Strzyżewice za wybitne osiągnięcia sportowe Natalii Cięszczyk. Natalia Cięszczyk jest uczennicą V klasy Szkoły Podstawowej w Żabiej Woli zajęła trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski Młodziczek w Tenisie Stołowym w Gdańsku. Pan Wójt podziękował za to, co osiągnęła, że rozsławia szkołę i życzył dalszych sukcesów sportowych.
 Pan Przewodniczący Rady Gminy również pogratulował i podziękował za osiągnięcia sportowe.

Ad. 4. Informacja Wójta o działalności w okresie od ostatniej sesji.

 W związku z tym, że w dniu dzisiejszym odbędzie się narada Wójtów i burmistrzów w Lublinie z terenu województwa lubelskiego a jest to narada robocza, Pan Wójt po złożeniu sprawozdania z działalności chciałby opuścić sesje Rady Gminy. Zawiadomienie na naradę otrzymał po ogłoszeniu sesji. Następnie Pan Jan Andrzej Dąbrowski poinformował o sprawach, którymi zajmował się w okresie od poprzedniej sesji.
1.   W drogach polnych nieutwardzonych prace wykonywała równiarka. Zostały oczyszczone zakręty, podcięto gałęzie przy drogach gminnych i części dróg powiatowych.
2. W dniu 06 maja br. odbyło się święto straży, w którym uczestniczyło 10 jednostek OSP z terenu gminy.
3. Przy drodze powiatowej od skrzyżowania Strzyżewicach do drogi wjazdowej do miejscowości Franciszków będzie budowany chodnik oraz na odcinku od Szkoły Podstawowej w Rechcie do zabudowań Sołtysa wsi Kiełczewice Dolne. Jest zgoda Powiatu Lubelskiego, są uzgodnienia,jest już po przetargu na materiały, przywieziono zagęszczarkę z Zarządu Dróg Powiatowych. Kierownik robót będzie z Zarządu Dróg Powiatowych.

4.  Kostka przy pałacu w Piotrowicach będzie układana, odbył się przetarg na kostkę. Prace te zostaną wykonana do 10 czerwca 2007r.

5. 10 maja Pan Wójt z dwoma pracownikami Urzędu Gminy uczestniczył w odprawie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Pieniądze z odnowy wsi na Piotrowice zostały potwierdzone w 100%, dotacja z Ministerstwa Sportu, udział gminy był niższy i w związku z tym trzeba będzie wrócić do Ministerstwa Sportu część środków.

6. Budowa dróg w gminie:
- Piotrowice dokumentacja wykonana, złożony wniosek o wyłączenie gruntów pod drogę z użytkowania rolniczego. W piątek będzie ogłoszony przetarg na wykonanie drogi w granicach do 200 tyś zł. Środki finansowe pochodzą z Kancelarii Premiera z funduszu przeciwpowodziowego, czyli tego, który likwiduje szkody powodziowe;
-  drogi w Żabiej Woli, Kolonii Kiełczewice Dolne i Osmolicach wykonanie dokumentacji zbliża się ku końcowi. Robione są nowe podkłady geodezyjne, będzie wykonana analiza środowiskowa. Wnioski zostaną złożone do regionalnego projektu, aby na te inwestycje uzyskać środki finansowe. Zapewne nie będzie to ten rok, ponieważ wnioski będą przyjmowane prawdopodobnie na przełomie roku lub w miesiącu lutym. Środki będą do podziału z dwóch lat, w związku z tym będzie więcej wniosków załatwionych pozytywnie;
- pozostałe drogi tj. w Bystrzycy Nowej i Kiełczewicach Górnych nie weszły w fazę realizacji projektów a kiedy wejdą zależy to od mieszkańców tych miejscowości;
- będzie wykonana droga kościelna w Osmolicach na odcinku ok. 400 m jest to dalsza część drogi nowo wybudowanej, która powoduje zagrożenie powodziowe dla mieszkańców. Na finansowanie tej drogi można wykorzystać środki powodziowe.
- będzie wykonany wjazd z drogi gminnej na drogę wojewódzką w Kajetanówce. Gmina otrzymała warunki z Zarządu Dróg Wojewódzkich. Musi tam również zostać wykonana zatoka przystankowa. Zarząd Wojewódzki zabezpieczy materiały na wykonanie zatoki i chodnika. Na wjazd materiały musi zabezpieczyć gmina;
- droga w Pawłowie jeśli będą środki finansowe z FOGR to będzie dalsza realizacja;
-  oczyszczalnia w Piotrowicach. Jutro zostanie ogłoszony przetarg na budowę oczyszczalni. Na dzień dzisiejszy jest już przeszacowany kosztorys cena tego zadania w nowym kosztorysie wzrosła prawie o 400 tys. zł całość zadania to kwota 2.300 tyś zł. Planowane jest wykonanie prac w br. 70% a 30% w 2008 roku. Z tego względu, że jak zaleciła Pani technolog, która opracowywała tą dokumentacje uruchomienie powinno nastąpić w okresie miesięcy letnich. Stara oczyszczalnia po wybudowaniu nowej będzie rozebrana. Pieniądze gmina otrzymała na te inwestycję blisko 1.600 tyś zł. zewnętrznych środków. Do 85% wartości inwestycji można uzyskać środki z Ministerstwa.
7.  Remonty szkół z wykorzystaniem ostatnich możliwości, jakie daje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest to realizacja projektu termomodernizacyjnego, jest to jedno z ostatnich zadań, jakie realizuje WFOŚiGW ponieważ do końca roku ma zostać zlikwidowany, rozwiązany. W Szkole Podstawowej w Żabiej Woli wniosek zatwierdzony pozytywnie- w pierwszym etapie będzie wymiana okien, w drugim etapie docieplenie budynku oraz modernizacja kotłowni. W szkole w Bystrzycy Starej wniosek złożony, ale odpowiedzi jeszcze brak. W ramach tego wniosku jest zaplanowana wymiana okien w południowej stronie sali gimnastycznej Gimnazjum i niektóre okna w Szkole Podstawowej oraz odwodnienie budynku starej szkoły oraz modernizacja centralnego ogrzewania w pierwszym etapie. Ocieplenie szkoły i rozbudowa sali gimnastycznej na etap drugi przełożona.
8. W Głusku odbyło się spotkanie dotyczące wodociągu, który obsługuje Polanówkę i Żabia Wolę. Omawiano spadki ciśnienia wody występujące na terenie gminy Strzyżewice. Tą sprawa ma się zająć WODROL Lublin. Pan Wójt poinformuje o załatwieniu tej sprawy. W dniu dzisiejszym będą Państwo radni opiniować sprawę opłat z a pobór wody z tego wodociągu. Planowana jest cena podwyżki wody dla mieszkańców naszej gminy o 4 gr. +VAT. Pan Wójt starał się wynegocjować minimalna podwyżkę cen. Rośnie cena obsługi metra sześciennego ścieków z oczyszczalni w Pszczelej Woli. W związku ze wzrostem opłat za energie elektryczną. Pan Wójt poinformował, że niezależnie od pozytywnej, bądź negatywnej opinii Rady Gminy, administrator może wprowadzić podwyżki, jeśli są uzasadnione. Cena wody na wodociągach gminnych obsługiwanych przez firmę Dyś jest od pięciu lat taka sama. W tym roku będzie konieczność rozpatrzenia również podwyżki cen wody na terenie gminy.
9. Na Kolonii Kiełczewice Dolne nie ma możliwości podniesienia ciśnienia wody jak zamontować pompę, aby podnieść ciśnienie wody taka sama sytuacja występuję w Osmolicach.
10. W Piotrowicach Sanepid wydał zakaz użytkowania studni przy jednej pompie przy jednym poborze i należy tam bardzo szybko dokonać połączenia nitek wodociągu, aby na linii zasilającej bloki i nowe osiedle zrobić zblokowanie zasilania i ciśnienia wody, bo mogą być kłopoty w sytuacjach awarii lub w sytuacjach formalno - prawnych jakie obecnie obowiązują.
11. W dniu dzisiejszym będzie dostarczona i nastąpi uruchomienie na stadionie nowej kosiarki z aeratorem produkcji Szwedzkiej.
12. Pan Wójt poinformował, że odnośnie przetargu na grunty w Piotrowicach, to został on unieważniony, ze względu na brak odpowiednich ofert. Przetarg następny będzie ogłoszony po niedzieli, jeśli nie da to rozstrzygnięcia pan Wójt poinformuje, co będzie dalej z tym robione.
13. W tym tygodniu Pan Wójt spotkał się z członkiem Zarządu Powiatu Lubelskiego Panem Lucjanem Orgasińskim i Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych Panem Watrasem Na w/w spotkaniu omawiali sprawę remontów dróg powiatowych oraz sprawę inwestycji drogowych. W tym tygodniu mają być zakończone remonty dróg powiatowych. Pan Wójt poinformował, że jest szansa realna, że wejdzie do planu przebudowa drogi powiatowej na odcinku Strzyżewice  Kiełczewice Górne decyzja  Rady Powiatu będzie zapadać na sesji w miesiącu czerwcu br.
14. Dokonano renowacji mebli w Urzędzie Stanu Cywilnego.
15. Pan Wójt uczestniczył w spotkaniu Związku Gmin Lubelszczyzny w Janowie Lubelskim. Wybrano nowego przewodniczącego tego związku został nim Pan Zdzisław Antoń  Wójt Gminy Niedrzwica Duża.
16.  W dniu wczorajszym odbyła się narada w SP ZOZ w Bychawie dotyczącą sytuacji finansowej. Planowane jest oddanie do użytku dobudowanej części szpitala na 29 czerwca br.
17. Włączono oświetlenie uliczne w Osmolicach i w części Kiełczewic Maryjskich.
18. Wykonywany jest projekt na budowę oświetlenia ulicznego we Franciszkowie.
19.  Słupy z Warszawy na oświetlenie odcinka Osmolice Piotrowice są już przywiezione. Jeszcze jeden transport będzie przywieziony. Słupy zostaną przeznaczone na wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach powiatowych od Piotrowic do Osmolic i uzupełnienie oświetlenia przy drodze powiatowej w Kiełczewicach. Za słupy gmina nie płaci a tylko za transport słupów z Warszawy. W tym roku planowanie jest postawienie tych słupów, aby nie niszczały, ale oświetlenia w tym roku nie będzie.
20. W dniu 03 czerwca br. odbędą się gminne zawody sportowo- pożarnicze OSP w Bychawie.
21.  W dniu 10 czerwca br. odbędą się obchody 600 lecia miejscowości Piotrowic i Osmolic, na które Państwo otrzymali zaproszenia.
22. Gminna Orkiestra Dęta brała udział w festiwalu w Austrii, reprezentowała tam Polskę.
23. Jutro zostanie ogłoszony przetarg na zakup samochodu do przewozu osób dla Urzędu Gminy w Strzyżewicach.
24. Pan Wójt w okresie miedzy sesyjnym zajmował się również bieżącym załatwianiem spraw oraz obsługą interesantów.


Ad. 5 Interpelacje i zapytania radnych. Ad. 6 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Pani Grażyna Skwarek radna zapytała, kiedy będą wykonywane remonty dróg w Osmolicach. Na wykonanie tych dróg była gwarancja, która już się kończy.
Pan Wójt odpowiedział, że to prawda, termin gwarancji na wykonanie poprawek na nowo wybudowanych drogach zbliża się ku końcowi. Firmy nie wykonały napraw gwarancyjnych zgłoszonych, ale zostaje jeszcze gwarancja finansowa. W ramach tego zabezpieczenia finansowego gmina będzie sama wykonać naprawy. Nie zostały zwrócone te pieniądze. W najbliższym czasie będzie to zrobione.
Pan Krzysztof Żarski radny prosił o informacje, kiedy będzie wykonana dokumentacja na oświetlenie części miejscowości Żabia Wola tzw. ”Manhattanu”. Prosił o wykonanie przystanku w Żabiej Woli. Zapraszał wszystkich na zawody sportowo- pożarnicze OSP, które odbędą się w Bychawie.
Pan Wójt poinformował, że dokumentacja na oświetlenie będzie wykonana, ale realizacja tego projektu w roku bieżącym nie jest możliwa z uwagi na to, że nie była planowana w budżecie gminy na ten rok. Jak będą pieniądze z „Odnowy wsi” to będzie robiony odcinek oświetlenia na który jest projekt od Pszczelej Woli do Agronomówki.
Odnośnie przystanku, to ten przystanek w Żabiej Woli będzie wykonany w późniejszym terminie, w pierwszej kolejności są wymieniane bardzo stare przystanki.
Pani Irena Sidor zapytała, jakie będą dalsze losy budowy drogi w Kiełczewicach Górnych oraz jakie są plany odnoście remizy OSP.
Pan Wójt odpowiedział, że droga chyba nie będzie wykonywana. Był taki zamiar wykonania tej drogi, ale pieniędzy z powodziowi nie można przeznaczyć na ta drogę. Środkami gminy musimy wykonać połączenie tej drogi do drogi powiatowej. Jeśli będzie można z „Odnowy wsi” pozyskać środki, to będą złożone wnioski na modernizację, przebudowę ( docieplenie, wykonanie węzła sanitarnego) strażnic OSP w miejscowościach Kiełczewice Górne, Dębszczyzna, Bystrzyca Stara, Franciszków i Osmolice jako świetlic wiejskich. W tej formie upatruje możliwość realizacji tego zadania.
Pan Roman Moryl radny prosił o ustawienie jakiegoś znaku drogowego, bo szosie w Polanówce jest plac zabaw dla dzieci, to stanowi zagrożenie.
Pan Wójt odpowiedział, że na drodze publicznej nie można robić zabezpieczeń tylko na drogach wewnętrznych na osiedlowych.
Pan Artur Walasek radny Powiatu Lubelskiego ocenił współpracę jego z władzami gminy za bardzo dobra i dająca efekty, dzięki niej wykonano wiele inwestycji w gminie, jak chociażby modernizacja drogi powiatowej na odcinku Osmolice – Strzyżewice. Obecnie starają się z Panem Wójtem umieścić w  zmienianym obecnie wieloletnim planie  inwestycyjnym powiatu - modernizacje drogi powiatowej na odcinku drogę Strzyżewice – Kiełczewice. Powiat obecnie prowadzi remonty dróg powiatowych. Droga powiatowa Osmolice – Niedrzwica Duża była źle wykonana ( zła podbudowa była zrobiona) jest w opłakanym stanie, ale jest szansa, że wspólnie z firmą Omofrost z Osmolic będzie przebudowana.
Pieniędzy z programów unijnych w tym roku nie będzie, mówi się że będą one w następnym roku i, ze jest ich dużo dlatego i własne pieniądze trzeba w tym roku oszczędnie wydawać, aby w przyszłym roku i w latach następnych skorzystać ze środków unijnych, trzeba mieć wkład własny.
Szpital w Bychawie służy również nam mieszkańcom gminy Strzyżewice i do końca miesiąca ma być oddana rozbudowa tego szpitala.
Na terenie gminy Strzyżewice występują dwie szkoły powiatowe. Jest propozycja, aby szkoła w Pszczelej Woli przeszła pod resort Ministra Rolnictwa z tym jest tam szereg niejasności, szereg problemów. Minister chce, aby przejąć cały majątek ale nie chce przejąć szkól nierolniczych jakie są w Pszczelej Woli. Jest problem jak to zrobić. Taka dyskusja jest taka chęć ze strony ministerstwa jest on jest bardzo ostrzony, ale być może jest to szansa, aby ta szkoła mogła się rozwijać.
Zaproponował w Powiecie, aby wykorzystać walory przyrodnicze naszej gminy. Powiat przymierza się, aby zainwestować w promocje turystyki i bazę turystyczną. Takich miejsc brakuje w okolicach Lublina i należy rozważyć. Bardzo się cieszy, że udało się pozyskać środki na oczyszczalnię ścieków, w Piotrowicach dzięki przychylnemu spojrzeniu Warszawy i zapobiegliwości Pana Wójta udało się pozyskać te środki ze ZPOR. Środków ze „Zrównoważonego programu rozwoju obszarów wiejskich” nie będzie w tym roku, jeśli będą te środki to w przyszłym roku. Prosił o pytania. Sprawa radnej pani Wiechnik będzie realizowana.
Pytań nie zgłoszono.
Pan Przewodniczący Rady Gminy podziękował panu Arturowi Walaskowi za informację.
    
Ad.7 Podjęcie uchwał:
Pan Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że na 15 radnych obecnych jest 15, co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r

 Pani Kazimiera Cisińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Pani Halina Zdybel – Skarbnik Gminy zapoznała zgromadzonych z załącznikami do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Społeczno Gospodarczego w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok się z projektami uchwał Rady Gminy w sprawie:
- zmian w budżecie gminy na 2007 rok;
- zmieniająca uchwałę Nr III/16/06 Rady Gminy Strzyżewice z dnia
29 grudnia 2006 r. w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.
Komisja zaopiniował pozytywnie przy 7 głosach „za” w obecności 7 członków Komisji projekty uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. oraz projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/16/06 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.
Realizując punkt 7 a porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy będą głosy w dyskusji?
Pan Tadeusz Betiuk zapytał, dlaczego w zał. nr 6 do uchwały nie ujęto Szkoły Podstawowej w Osmolicach?
Pani Kazimiera Cisińska Z-ca Wójta Gminy udzielając odpowiedzi na powyższe zapytanie poinformowała, że Szkoła Podstawowa w Osmolicach będzie realizowała z innej instytucji – Stowarzyszenie Klauza a  „Szkoła dla Ciebie” to projekt realizowany przez powiat lubelski.

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r .
Uchwała nr IX/38/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r została przyjęta w obecności 15 radnych przy 15 głosach „za”, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciwny.

 b) w Pani Kazimiera Cisińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
z pobraną z ujęcia wody w Prawiednikach oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków z kanalizacji w Żabiej Woli.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
z pobraną z ujęcia wody w Prawiednikach oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków z kanalizacji w Żabiej Woli.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
 pobraną z ujęcia wody w Prawiednikach oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków z kanalizacji w Żabiej Woli nie została przyjęta. Głosowało 15 radnych przy 7  głosach „za”, 8 głosach przeciwnych, nikt się nie wstrzymał.

c) w Pani Kazimiera Cisińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.

Realizując punkt 7 c porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłaszanie propozycji wysokości diet.
Pan Piotr Kępa zaproponował dietę dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy za prowadzenie obrad sesji w wysokości 200,00 zł.
Pan Eugeniusz Markiewicz zaproponował dietę dla radnych w kwocie 150,00 zł.
Pan Tadeusz Betiuk zaproponował, aby osobno przegłosować proponowane stawki.
Pan Eugeniusz Markiewicz poddał pod głosowanie propozycje wysokości diet dla:
- radnych w wysokości 150,00 zł głosowało 15 radnych  8 głosów „za”, 7 radnych wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw;
- dla wiceprzewodniczącego Rady Gminy w wysokości 200,00 zł – głosowało 15 radnych głosów  „za” 12, przeciw 1 i 2 głosy wstrzymujące się.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.
Uchwała nr IX/39/07 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych została przyjęta w obecności 15 radnych przy 9 głosach „za”, 6 głosach wstrzymujących się, nikt nie był przeciwny.
Ustalono:
- Za udział w sesjach Rady Gminy oraz posiedzeniach komisji Rady wysokość diety dla radnych w kwocie 150,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt złotych).
- Poza dietą, o której mowa w ust. 1 radnemu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych w przepisach Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gmin (Dz. U. z 2000r. Nr 66 poz. 800 z późn. zm.). 

- Za przeprowadzenie obrad sesji Rady Gminy - Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Strzyżewice przysługuje dieta w wysokości 200,00 zł. ( słownie: dwieście złotych). 

d) w Pani Kazimiera Cisińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów.
Realizując punkt 7 d porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zaproponował dietę dla sołtysów wysokości 50,00 zł i podkreślił, ze na dzień dzisiejszy jest to kwota realna i gminy nie stać, aby płacić wyższą dietę sołtysom. Uważa, ze podwyżka z kwoty 30,00 zł do 50,00 zł jest do przyjęcia i jest w miarę przyzwoita. Radni mogą zgłosić wyższą stawkę pod warunkiem, że wskażą Panu Wójtowi pieniądze, z których diety wypłacą.
Pan Hieronim Kucharczyk sołtys wsi Kiełczewice Maryjskie powiedział, że należy się liczyć z sołtysami, bo oni zasilają budżet gminy.
Pan Leszek Grudzień sołtys wsi Bystrzyca Nowa poinformował, że sołtysi bezpośrednio spotykają się z rolnikami. Nie jest to niekiedy łatwa praca.
Pani Krystyna Ziętek sołtys wsi Dębina dodała, że tak samo radny jak i sołtys są wybierani przez mieszkańców.
Pan Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni zgłaszają inną propozycje dot. wysokości diety dla sołtysów.
Pan Krzysztof Żarski zapytał, czy sprawa diet była głosowana na Komisji Budżetowej.
Przewodniczy Komisji Budżetu i Rozwoju Społeczno Gospodarczego Pan Krzysztof Baran poinformował, że na posiedzeniu Komisji w dniu 29 maja 2007 roku ta uchwała nie była głosowana, jedynie rozmawiano o tym, że taka uchwała będzie podjęta.
Pan Przewodniczący Rady Gminy zarzucił sołtysom, że nie poinformowali rolników o zmianach w podatkach
Pani Lucyna Skrabucha prosiła, aby nie zarzucać sołtysom, że nie informowali mieszkańców o wysokości podatków. Pani sołtys pytała o ile wzrosły podatki i nie otrzymała odpowiedzi.
Pan Przewodniczący Rady Gminy zgodził się z tym, że sołtysi nie otrzymali pisemnego wyjaśnienia tylko była informacja na sesji i za to przeprosił, ale za to, że sołtysi nie informowali mieszkańców nie przeprosi.
Pan Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z Państwa Radnych składa inna propozycję wysokości diety dla sołtysów.
Nie było zgłoszeń wobec tego Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów.

Uchwała nr IX/40/07 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów została przyjęta w obecności 15 radnych przy 13 głosach „za”, 2 głosach wstrzymujących się, nikt nie był przeciwny.

Ustalono:
1.Zryczałtowaną dietę dla sołtysów w wysokości 50,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych) obejmującą również zwrot kosztów podróży.
2.Dieta przysługuje sołtysowi za uczestnictwo w sesjach rady gminy, posiedzeniach komisji rady oraz sesjach sołtysów.
3. Podstawą otrzymania diety określonej w pkt 1 jest uczestniczenie w obradach potwierdzone podpisem na liście obecności zgodnie z zaproszeniem.

e) w Pani Kazimiera Cisińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety ryczałtowej dla Przewodniczącego Rady Gminy Strzyżewice.

Realizując punkt 7 e porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby wysokość diety pozostała w wysokości 1000,00 zł. i obowiązywała od dnia 01.06.2007r.
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety ryczałtowej dla Przewodniczącego Rady Gminy Strzyżewice.
Uchwała nr IX/41/07 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety ryczałtowej dla Przewodniczącego Rady Gminy Strzyżewice została przyjęta w obecności 15 radnych przy 12 głosach „za”, 3 głosach wstrzymujących się, nikt nie był przeciwny.
Ustalono:
Z dniem 01 czerwca 2007 roku wysokość miesięcznej diety ryczałtowej dla Przewodniczącego Rady Gminy Strzyżewice w wysokości 1000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
2. Jeżeli Przewodniczący pełni funkcje przez część miesiąca kalendarzowego dieta ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

f) w Pani Kazimiera Cisińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych


Realizując punkt 7 f porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy będą głosy w dyskusji?
Pani Kazimiera Cisińska Z-ca Wójta Gminy poinformowała, że była prowadzona analiza sytuacji mieszkańców naszej gminy i na tej podstawie została opracowana strategia i będzie udzielana pomoc z różnych grup społecznych, aby nie było ludzi pozostawionych samych sobie.
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Uchwała nr IX/42/07 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych została przyjęta w obecności 15 radnych przy 15 głosach „za”, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciwny.

g) w Pani Kazimiera Cisińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007 – 2013.

Realizując punkt 7 a porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy będą głosy w dyskusji?
Pan Tadeusz Betiuk zapytał, czy nie należałoby objąć tym również Przedszkola.
Pani Kazimiera Cisińska Z-ca Wójta Gminy udzielając odpowiedzi na powyższe zapytanie poinformowała, że zostanie dopisane również Przedszkole.

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007 – 2013
Uchwała nr IX/43/07 w sprawie przyjęcia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007 – 2013została przyjęta w obecności 15 radnych przy 15 głosach „za”, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciwny.

Pan Krzysztof Żarski zgłosił wniosek o zarządzenie przerwy w obradach.

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 min. przerwę.

Po przerwie wznowiono obrady.

h) Pani Kazimiera Cisińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych, oraz najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników Ośrodka Pomocy  Społecznej w Strzyżewicach.

Realizując punkt 7 h porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy będą głosy w dyskusji?
Pan Krzysztof Żarski prosił o udzielenie informacji o zasadach wynagradzania i dlaczego w OPS są niskie stawki.

Pani Kazimiera Cisińska Z-ca Wójta Gminy udzielając poinformowała, że każdy pracownik jest zakwalifikowany do jakiejś grupy kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego należy też przyjąć wartość jednego punktu. W związku z regulacją płac należy zmienić wartość punkt i stawki w kategorii zaszeregowania. W OPS obowiązuje inny system wynagradzania, pracownicy otrzymują dodatkowe wynagrodzenia z innego tytułu. Płace w OPS nie są zaniżone w stosunku do innych jednostek podległych Wójtowi Gminy.
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych, oraz najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników Ośrodka Pomocy  Społecznej w Strzyżewicach.

Uchwała nr IX/44/07 w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych, oraz najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzyżewicach została przyjęta w obecności 14 radnych przy 14 głosach „za”, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciwny.

Ustalono najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 600,00 zł ( słownie: sześćset złotych) oraz przyjmuje się wartość jednego punktu w kwocie 4,50 zł ( słownie: cztery złote pięćdziesiąt groszy).

i) Pani Kazimiera Cisińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych, oraz najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w  Strzyżewicach

Realizując punkt 7 i porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy będą głosy w dyskusji?
W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych, oraz najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w  Strzyżewicach.
Uchwała nr IX/45/07 w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych, oraz najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Strzyżewicach została przyjęta w obecności 14 radnych przy 14 głosach „za”, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciwny.

Ustalono najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 700,00 zł ( słownie siedemset złotych) oraz przyjmuje się wartość jednego punktu w kwocie 8,00 zł ( słownie osiem złotych).


j) Pani Kazimiera Cisińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych, oraz najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzyżewice
Realizując punkt 7 j  porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy będą głosy w dyskusji?
W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych, oraz najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzyżewice
Uchwała nr IX/46/07 w sprawie w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych, oraz najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzyżewice została przyjęta w obecności 14 radnych przy 14 głosach „za”, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciwny.

Ustalono najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 500,00 zł ( słownie: pięćset złotych) oraz przyjmuje się wartość jednego punktu w kwocie 7,00 zł ( słownie siedem złotych).

k) w Pani Kazimiera Cisińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr III/16/06 Rady Gminy Strzyżewice z dnia
29 grudnia 2006 r. w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego

Realizując punkt 7 k  porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy będą głosy w dyskusji?
Pan Halina Zdybel skarbnik gminy omówiła załącznik do uchwały.
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr III/16/06 Rady Gminy Strzyżewice z dnia
29 grudnia 2006 r. w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
Uchwała nr IX/47/07 w sprawie zmieniająca uchwałę Nr III/16/06 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego została przyjęta w obecności 15 radnych przy 15 głosach „za”, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciwny.


Ad.8  Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Strzyżewice zapoznał z treścią pisma, jakie wystosował do Pani Bereckiej. ( xero pisma w załączeniu).
 Pani Barbara Zdybel Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego przypomniała o konieczności wymiany dowodu osobistego.
Od 2001 roku trwa wymiana starych dowodów osobistych (zielone książeczki) na nowe dowody plastikowe. Zgodnie z ustawą z dnia 12 września 2002 r. (Dz.U. Nr 183 poz.1522) proces wymiany dowodów kończy się 31 grudnia, 2007 r. co oznacza, że od 1 stycznia 2008 r. stare książeczki stracą ważność.
Osoba, która stara się o wydanie dowodu osobistego powinna zgłosić się osobiście  do Urzędu Stanu Cywilnego w Strzyżewicach   i złożyć:
- wniosek o wydanie dowodu osobistego (formularz wniosku do pobrania w pok. nr 1)
- dwie fotografie
- odpis skrócony aktu urodzenia (dla panny i kawalera)
- odpis skrócony aktu małżeństwa (dla osoby, która kiedykolwiek wstępowała w związek małżeński)
- posiadany dokument tożsamości (do wglądu)
- Opłata  - 30 zł, /płatne w Banku Spółdzielczym w Strzyżewicach, druk dowodu wpłaty do odebrania przy składaniu wniosku/
Termin oczekiwania na nowy dowód 1 miesiąc od chwili złożenia kompletu dokumentów
Pani Kazimiera Cisińska poinformowała, że Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Strzyżewice brała udział w Festiwalu w Austrii, w dniach 24-27 maja br.. Festiwal odbył się w dwóch miastach w St. Peter/Au i w Haag. opiekunem grupy była Pani Kazimiera Cisińska Z-ca Wójta Gminy a Kapelmistrzem Pan Stanisław Szymaniak.
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Strzyżewice działa przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kiełczewicach Górnych. Członkowie zespołu to dzieci w wieku szkoły podstawowej oraz młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna, są to uczniowie bądź absolwenci szkoły w Kiełczewicach Górnych. 35- osobowa grupa dziewcząt i chłopców korzysta z szansy rozwijania swoich zainteresowań, zdolności a także umiejętności życiowych danej przez radnych, bowiem orkiestra jest finansowana przez Samorząd Gminy Strzyżewice. Kapelmistrzem orkiestry od 4 lat jest Stanisław Szymaniak. Orkiestra w swoim repertuarze ma utwory rozrywkowe, pieśni patriotyczne, marszowe i kościelne. Swoimi występami uświetnia uroczystości gminne, powiatowe, wojewódzkie.
Pan Roman Moryl zaproponował częstsze organizowanie sesji sołtysów.
Pan Eugeniusz Markiewicz odpowiedział, że sesje Sołtysów i Rady Gminy są i będą zwoływane wówczas, gdy zajdzie taka potrzeba.
Pan Marian Tomaszczyk sołtys wsi Kiełczewice Pierwsze poinformował, że nie otrzymał wyposażenia.
Pani Regina Wróbel sołtys wsi Osmolice Drugie potwierdziła, że ona również, jeśli potrzebuje jakiś materiałów do pracy to kupuje za własne pieniądze.
Pan Tadeusz Betiuk powiedział, że sprawa diet dla sołtysów wyszła nie za    bardzo , nastąpiło skłócenie radnych i sołtysów. Stwierdził, że jakby był na sesji Pan Wójt to byłaby większa dyscyplina. Prosił, aby jeszcze raz przemyśleć sprawę podwyżki diet dla sołtysów. Zastanowić się, wziąć pod rozwagę i jak będzie możliwość to podwyższyć. Przyznał, ze praca sołtysów jest ciężka i niewdzięczna. Należy, aby wszyscy się szanowali, bo wszyscy są potrzebni. Pytał, czy to prawda, że w Przedszkolu w Piotrowicach będzie tylko jeden oddział. Czy Komisja Oświaty Rady Gminy omawiała sprawy dot. Przedszkola w Piotrowicach. Nawiązując do wypowiedzi Pana Artura Walaska zaproponował, aby zagospodarować Piotrowice na cele rekreacyjne.
Pan Artur Walasek powiedział, że jego pomysłem jest, aby na terenie całej gminy nastąpił rozwój turystyki. Można, by organizować chociażby wypoczynek sobotnio – niedzielny dla mieszkańców Lublina. Pan Starosta Lubelski jest pozytywnie nastawiony do tej sprawy.
Pani Halina Krawczyk radna informowała, że jak informowali rodzice dziecko do przedszkola należało zapisać już w miesiącu marcu a teraz jest już na to zapóźni. Uznała, że nie była wystarczająco rozpropagowana informacja o zapisach do przedszkola.
Pan Piotr Otrocki stwierdził, że z Przedszkolem był podobny problem i w ubiegłym roku. Prosił o wyliczenie i przekazanie informacji, jaki byłby koszt utworzenia jeszcze jednego oddziału w Przedszkolu.
Pan Sławomir Kapica przewodniczący Komisji Oświaty poinformował, że uczestniczył w posiedzeniu Komisji, która rozpatrywała podania o przyjęcie do Przedszkola. Przedstawiciel Rady Gminy jest tylko obserwatorem. Komisja Oświaty Rady Gminy nie jest władna rozpatrywać podania o przyjęcie do Przedszkola.
Pani Kazimiera Cisińska wyjaśniła, że informacja o zapisach była wywieszona na tablicach ogłoszeń sołtysów, w gazecie gminnej Kompres, ale jeśli będzie zapotrzebowanie to gmina poczyni starania, aby zorganizować drugi oddział w przedszkolu. Prosiła, o informowanie mieszkańców – o możliwości zapisywania dzieci do Przedszkola. Jeśli będzie dzieci na dwa oddziały, będą podejmowane działania w tym kierunku, aby zorganizować jeszcze jeden oddział. Prosiła Sołtysów o zgłaszanie się do Sekretariatu Urzędu Gminy po podstawowe wyposażenie (kalkulatory, teczki, długopisy).
Pan Eugeniusz Markiewicz podsumowując temat dot. Przedszkola powiedział, że” jeśli będą dzieci to naszym obowiązkiem jest zorganizować i znaleźć pieniądze w budżecie na ten cel”. Prosił o rozważenie możliwości organizowania sesji Rady Gminy w godzinach popołudniowych. W innych gminach obrady są nie w godzinach pracy, niektóre osoby pytają, czy część sesji nie mogłaby się odbywać. Prosił o zdeklarowanie się.
 Pan Jacek Mikuła zaproponował, aby organizować sesje w niedziele.
Pani Kazimiera Cisińska powiedziała, ze pracownicy Urzędu mają normowany czas pracy i godziny nadliczbowe pracodawca musi oddać pracownikowi. Nie chodzi tu o władze gminy, ale o radcę prawnego, pracowników Urzędu, jeśli zachodzi konieczności udzielenia przez nich informacji oraz o obsługę biura Rady Gminy.
Pani Halina Krawczyk stwierdziła, że to może być utrudnienie również dla rolników.
Pan Eugeniusz Markiewicz powiedział, że to rozwiązanie, jakie jest należy uznać za optymalne.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Eugeniusz Markiewicz Przewodniczący Rady Gminy Strzyżewice zakończył obrady wypowiadając słowa „Zamykam IX Sesję Rady Gminy Strzyżewice.”
Sesja zakończyła się o godzinie 13:45.


Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Protokołowała:                                      Przewodniczący Rady Gminy
 S. Wrona
                                                             Eugeniusz Markiewicz

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Jarosław Kołodziejczyk
dodano do BIP dnia 05-09-2007 10:42:58
rejestr zmian | Informacje...

BIP ver. v3.0 © E-STUDIO SOFTWARE 2016

Kontakt